Hantering av
personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Volkswagen Group Sverige AB ("VGS", "vi", "oss") samlar in de uppgifter som lämnas via formuläret, inklusive namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Genom att lämna personuppgifter till oss ger du ditt samtycke till vår behandling av uppgifterna för att administrera intresseanmälan. Vidare behandlar vi med stöd av en s.k. intresseavvägning lämnade personuppgifter för att ta fram statistik på en övergripande nivå över intresseanmälningar. VGS är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna för dessa ändamål. Uppgifterna kommer att lämnas ut till Canyon Bicycles GmBH, som är leverantören av tjänstecyklarna. Vidare kommer uppgifterna att lämnas ut till Volkswagen Finans Sverige AB (publ) som tillhandahåller finansieringstjänster. Om du har anmält intresse för försäkring kommer uppgifterna även att lämnas ut till IF Skadeförsäkring AB (publ). Respektive mottagare av uppgifterna är personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av uppgifterna.

Dina personuppgifter sparas av VGS under en period om 3 månader räknad från datumet för intresseanmälan. Därefter kommer VGS att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera uppgifterna. Statistik på en övergripande nivå som inte går att koppla till någon individ kan dock sparas för en längre tid. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredjeland, dvs. utanför EU/EES-området.

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som VGS behandlar om dig. Vidare har du rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter ska rättas. Du har även rätt att, när som helst, med framtida verkan återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Från och med den 25 maj 2018 har du även, i den utsträckning gällande dataskyddslagstiftning föreskriver det, rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter, rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas, rätt till radering, samt rätt till dataportabilitet. Rätten till dataportabilitet, som gäller från och med den 25 maj 2018, omfattar de personuppgifter som du har lämnat via formuläret och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke.

Om du har några frågor eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgiften eller vill utöva dina rättigheter i förhållande till behandlingen av personuppgifter är du välkommen att höra av dig till oss, se nedan för kontaktuppgifter. Du har även rätt att vända dig till Datainspektionen vid klagomål.

Volkswagen Group Sverige AB, 556084-0968
Skoda Sverige
151 88 Södertälje
Tel. växel: 08-553 865 00